Author Archives: Khan

النهاية المأاسوية لأسامة بن لادن

الصحبة اليومية لمولانا الشيخ نزيم النهاية المأساوية لأسامة بن لادن 201103 مايو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم و رحمة الله  تعالى و بركاته ( لقد كان ـ أسامة بن لادن شخصية مثيرة للجدل في … Continue reading

Posted in 2011 @ar, Suhbah @ar, ماي | Comments Off on النهاية المأاسوية لأسامة بن لادن

Wawancara menarik dengan Maulana

Wawancara dengan Syaikh Maulana Nazim. Wawancara menarik dengan Maulana 12 Desember 2010 A’uzubillah himinash shaitan nirrajeem Bismillah-hir Rahman-nir Raheem Assalamu’alaikum wrh wbkt (Maulana diwawancarai oleh sebuah stasiun TV hari ini. Saya telah menghilangkan bagian-bagian yang tidak relevan dari wawancara (seperti ketika beliau ditanya apakah Rasulullah (SAW) akan mengizinkan istrinya untuk mengendarai mobil, jika ia masih ada pada hari ini) dan saya hanya mengambil bagian dari wawancara yang memberikan pelajaran … Continue reading

Posted in 2010 @id, Disember, Suhbah @id | Comments Off on Wawancara menarik dengan Maulana

صحبة خاصة مع الحبيب على الجفرى

فى هذه الصحبة الخاصة تحدث مولانا عن ضرورة أن نكون مع الله دائما وكيف كان الشيخ الأكبر أبو يزيد البيستامى يشتاق أن يستمع لله وهو يناديه باسمه يوم القيامة .وبالرغم من كون الله يتغمدنا برحمته الواسعة من منطلق كوننا أمة مرحومة ومغفور و مشفوع لها فيجب أن نسعى جاهدين لنصبح من المقربين لله وذلك بالتخلص من صفاتنا الحيوانية.فهؤلاء الذين سيعودوا بصفاتهم الحيوانية سيجلسون فى الإسطبلات أما الأشخاص ذوى الأخلاق العالية فسيرحب بهم ليكونوا مع الله.وبذلك كما تبقى الحيوانات فى الإسطبلات يرحب بالأشخاص المحترمين فى القصر لمقابلة الملك.قال رسول الله صلى الله عليه وسلم” إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق فقد علمنى ربى وحبانى بخلق عظيم” Continue reading

Posted in Suhbah @ar | Comments Off on صحبة خاصة مع الحبيب على الجفرى

Sohbet del viernes de Maulana Shaykh Nazim “El secreto para convertirse en un real murid”, 1 de abril 2011

En este Sohbet, Maulana revela cómo cada alma humana fue vestida con las más bellas ropas de Servidumbre el Día de las Promesas, pero muchos humanos han descartado estas Túnicas de Honor buscando honor terrenal, negando la servidumbre a Su Señor. Todos quieren ser líderes, y esto mismo llevó a que el Imperio Otomano se haya convertido en los diversos fragmentos que son las naciones Musulmanas hoy en día, cada una gobernada irónicamente por un dictador que ha dado la espalda a la sagrada Shariah. Bofetadas divinas lloverán sobre estas naciones, hasta que no se sometan y unan bajo un solo Sultán. Esta división ha llegado incluso hasta los seguidores de la Tariqah, quienes últimamente se han visto envuetos en comparaciones y escaramuzas, aunque todos estén bajo la tutela de un solo Sheikh. El Profeta (saw) dijo: “: “No entrarán al Paraíso hasta que tengan fe, y no conseguirán fe hasta que no se amen unos a otros”.Si no podemos amarnos unos a otros, ¿cómo podemos ser creyentes y compañeros murids? Continue reading

Posted in Suhbah @es | Tagged , , , | Comments Off on Sohbet del viernes de Maulana Shaykh Nazim “El secreto para convertirse en un real murid”, 1 de abril 2011

O Verdadeiro Motivo pela Crise Econômica

Resumo do Suhbah de Maulana Shaykh Nazim 17 de dezembro de 2009, quinta-feira O Verdadeiro Motivo pela Crise Econômica A’uzubillah himinsh shaitan nirrajeem Bismillahir Rahman-nir Raheem Assalamu’alaikum wrh wbkt Maulana disse que desastres ou dificuldades recaem sobre o Homem porque … Continue reading

Posted in 2009 @pt-br, Dezembro, Suhbah @pt-br | Comments Off on O Verdadeiro Motivo pela Crise Econômica

Печальная Песнь Флейты

Из простой мелодии сыгранной на флейте, Мауляна извлёк тайны мистической разлуки луча света от Солнца, эпической истории путешествия человека к Воссоединительному Пространству, из мира тьмы и смятения, двойственности и многообразия, куда он был заброшен. Душа изнывает в тоске по разлуке с Источником и блуждает в поиске путей возвращения к Возлюбленному, дабы достичь долгожданного и уже вечного воссоединения. Мауляна также мастерски пояснил разницу между теми, кто адресует свои мысли разуму слушателей и теми, кто говорит от сердца и предостерёг мюридов от затуманенного общества первых. Continue reading

Posted in 2011 @ru, Сухба, Марта | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Печальная Песнь Флейты

Flautina tužbalica

Iz jednostavnoga performansa na flauti, Mevlana otkriva tajne mistične odvojenosti zrake sunca od snopa sunčeve svjetlosti, epsku pripovijest o ljudskom traženju oceana ujedinjenja nakon što su ljudi bačeni u svijet tame i zablude, dvojnosti i mnoštva. Duša cvili i plače zbog naprasnoga odvajanja od Izvora, traži svoj put natrag kako bi dospjela do dugo iščekivanoga vječnog ujedinjenja sa Voljenim. Mevlana krajnje vješto objašnjava jasnu razliku između onih koji se posjetiteljima svojih predavanja obraćaju iz glave nasuprot onima koji govore iz srca, te upozorava posjetitelje predavanja-učenike da ne sjede u tami društva onih prvih. Continue reading

Posted in 2011 @hr, Ožujak, Suhbah @hr | Tagged , , , , , , | Comments Off on Flautina tužbalica

Tužna flautina pesma/Тужна флаутина песма

Latinica: Iz jednostavnog performansa na flauti, Mevlana otkriva tajne mistične odvojenosti zrake sunca od snopa sunčeve svetlosti, epsku pripovest o ljudskom traženju okeana ujedinjenja nakon što su ljudi bačeni u svet tame i zablude, dvojnosti i mnoštva. Duša cvili i plače zbog naprasnog odvajanja od Izvora, traži svoj put nazad kako bi dospela do dugo iščekivanog večnog ujedinjenja sa Voljenim. Mevlana krajnje vešto objašnjava jasnu razliku između onih koji se posetiocima svojih predavanja obraćaju iz glave nasuprot onima koji govore iz srca, te upozorava posjetioce predavanja-učenike da ne sede u tami društva onih prvih. Ћирилица: Из једноставног перформанса на флаути, Мевлана открива тајне мистичне одвојености зраке сунца од снопа сунчеве светлости, епску приповест о људском тражењу океана уједињења након што су људи бачени у свет таме и заблуде, двојности и мноштва. Душа цвили и плаче због напрасног одвајања од Извора, тражи свој пут назад како би доспела до дуго ишчекиваног вечног уједињења са Вољеним. Мевлана крајње вешто објашњава јасну разлику између оних који се посетиоцима својих предавања обраћају из главе насупрот онима који говоре из срца, те упозорава посетиоце предавања-ученике да не седе у тами друштва оних првих. Continue reading

Posted in 2011 @sr, Suhbah/Cухбax | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Tužna flautina pesma/Тужна флаутина песма

Tužna pjesma flaute

Iz jednostavnog performansa na flauti, Mevlana otkriva tajne mistične odvojenosti zrake sunca od snopa sunčeve svjetlosti, epsku pripovijest o ljudskom traženju okena ujedinjenja nakon što su ljudi bačeni u svijet tame i zablude, dvojnosti i mnoštva. Duša rida i plače zbog naprasnog odvajanja od Izvora, traži svoj put natrag kako bi dospjela do dugo iščekivanog vječnog ujedinjenja sa Voljenim. Mevlana krajnje vješto objašnjava jasnu razliku između onih koji se posjetiocima svojih predavanja obraćaju iz glave nasuprot onima koji govore iz srca, te upozorava posjetioce predavanja-učenike da ne sjede u tami društva onih prvih. Continue reading

Posted in 2011 @bs, Suhbah @bs | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Tužna pjesma flaute

Tambula in atay mu ha Dunya ha kabuhi’mu

Kahaupuan sin Suhbah hi Maulana Shaykh Nazim 10th October 2010 Tambula in atay mu ha Dunya ha kabuhi’mu A’uzubillah himinsh shaitan nirrajeem Bismillahir Rahman-nir Raheem Assalamu’alaikum wrh wbkt Hi Maulana Tiyayma’ in manga nakasa’bu iyasubu niya maunu unu na in … Continue reading

Posted in Suhba | Comments Off on Tambula in atay mu ha Dunya ha kabuhi’mu

Panghurmat sin Islam ha manga Kababaihan

Kahaupuan Patumtum maniyu’tiyu’ hi Maulana Shaykh Nazim 30th October 2010 Panghurmat sin Islam ha manga Kababaihan A’uzubillah himinash shaitan nirrajeem Bismillah-hir Rahman-nir Raheem Assalamu’alaikum wrh wbk (Kababaihan sin jaman ba’gu, ha paglawag sin lingkat, magpagunting sin buhuk ha kabayaan nila … Continue reading

Posted in Suhba | Comments Off on Panghurmat sin Islam ha manga Kababaihan

Agradeça Allah e Não Reclame

Resumo do Suhbah de Maulana Shaykh Nazim 30 de Janeiro de 2010, Sábado Agradeça Allah e Não Reclame A’uzubillah himinsh shaitan nirrajeem Bismillahir Rahman-nir Raheem Assalamu’alaikum wrh wbkt Maulana nos pediu que olhássemos em um espelho e víssemos nossa imagem. … Continue reading

Posted in 2010 @pt-br, Janeiro, Suhbah @pt-br | Comments Off on Agradeça Allah e Não Reclame

Mahalga’ Suhba kan Habib Ali Al-Jufri

Kanyuknyukan himumungan hi Maulana Shaykh Nazim Mahalga’ Suhba kan Habib Ali Al-Jufri 23rd November 2010 A’uzubillah himinash shaitan nirrajeem Bismillah-hir Rahman-nir Raheem Assalamu’alaikum wrh wbkt (In Suhba ini dihil ha kanungnungan Habib Ali Al-Jufri, ha waktu siya miyadtu timibaw ha … Continue reading

Posted in Suhba | Comments Off on Mahalga’ Suhba kan Habib Ali Al-Jufri

13 Episod Nasihat Yang Sangat Bermanfaat (Bahagian 2)

13 Episod Nasihat Yang Sangat Bermanfaat (Bahagian 2) Suhbah Maulana Shaykh Nazim Al-Haqqani 22hb April 2011 A’uzubillah himinash shaitan nirrajeem Bismillah-hir Rahman-nir Raheem Assalamu’alaikum wrh wbkt (Suhbah ini merupakan satu nasihat yang sangat penting dan Mawlana telah memberikan nasihat ini … Continue reading

Posted in Suhbah @mk | Comments Off on 13 Episod Nasihat Yang Sangat Bermanfaat (Bahagian 2)

Não tema, Allah está conosco

Suhbah de Sexta-Feira de Maulana Shaykh Nazim Não tema, Allah está conosco 6 de Abril de 2011 A’uzubillah himinash shaitan nirrajim Bismillahi r-Rahmani ir-Rahim Assalamu’alaikum wrh wbkt Maulana disse que, começando a partir de agora, todos os grupos dissidentes no … Continue reading

Posted in 2011 @pt-br, Abril | Tagged , , , , , , , , , , | Comments Off on Não tema, Allah está conosco

Vier Goddelijke Bevelen aan de Gehele Mensheid

We zijn een lange tunnel binnengegaan die zal leiden, via het Armageddon, naar de komst van Mahdi (as). Maulana zegt, “Wij passeren door een zeer moeilijke tunnel. Je kunt niet de vrees en afschuwelijkheid van die tunnel voorstellen, waardoor heen mensen moeten passeren om de tijd van de Mahdi (as) te bereiken! Zuiverheid is een belangrijke conditie om beschermd te worden. Vuile mensen zullen nooit beschermd worden omdat zij in de vuilnisbak verdwijnen en weggenomen worden. Probeer zuiver te zijn met zuivere geesten, zuivere harten, zuivere lichamen, zuivere tongen, zuiver werk (bron van levensonderhoud), en zuivere intenties! Zo niet, net als afval, wordt u weggenomen. Wie onrein wordt , kan niet bestaan ten tijde van de Mahdi (as), wanneer er geen onreine mensen zullen zijn; in de tijd van de Mahdi(as) zullen alleen Paradijs mensen aanwezig zijn en niet meer mensen van de Hel, zij zullen weggenomen worden! Moge Allah je naar het paradijs brengen, en mij vergeven” Dus alleen Paradijs gebonden mensen zullen aan het einde van deze tunnel overblijven. Lees de vier bevelen die door inspiratie waren geopennbaard aan onze geliefde Waarschuwer, en maak de noodzakelijke veranderingen om de ontvouwende gebeurtenissen te overleven. Continue reading

Posted in 2011 @nl, April @nl, Sohbah | Tagged , , , , , , | Comments Off on Vier Goddelijke Bevelen aan de Gehele Mensheid

13 Capítulos de Bons Conselhos (Parte 1)

13 Capítulos de Bons Conselhos Suhbahs Diários de Maulana Shaykh Nazim 22 de Abril de 2011 A’uzubillah himinash shaitan nirrajim Bismillah-ir Rahman-nir Rahim Assalamu’alaikum wrh wbkt (Estes Capítulos são pequenos trechos de notáveis conselhos, dados enquanto Maulana falava para diferentes … Continue reading

Posted in 2011 @pt-br, Abril | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on 13 Capítulos de Bons Conselhos (Parte 1)

La educación superior no siempre te llevará un nivel superior: 16 de diciembre de 2010

Breves Consejos de Maulana Sheik Nazim La educación superior no siempre te llevará a un nivel superior 16 de diciembre de 2010, Jueves A’uzubillah himinash shaitan nirrajeem Bismillah-hir Rahman-nir Raheem Assalamu’alaikum wrh wbkt Miles de estudiantes se gradúan en la … Continue reading

Posted in Suhbah @es | Comments Off on La educación superior no siempre te llevará un nivel superior: 16 de diciembre de 2010

Devociones del Día de Ashura

Devociones del Día de Ashura De: El Camino Naqshbandi, Libro-Guía de Espiritualidad y Devociones Tal como las lleva a cabo Maulana Sheij Nazim Publicado por murids de Sri Lanka Ayunad en el 9 y el 10 de Muharram, o en … Continue reading

Posted in Notas, Suhbah @es | Comments Off on Devociones del Día de Ashura

No frunza el ceño: 13 de diciembre de 2010

Breves Comentarios de Maulana Sheik Nazim No frunza el ceño 13 de diciembre de 2010 A’uzubillah himinash shaitan nirrajeem Bismillah-hir Rahman-nir Raheem Assalamu’alaikum wrh wbkt Aunque nos pusiéramos en pie cada vez que se menciona el nombre de Rasulullah’s (saw), … Continue reading

Posted in Suhbah @es | Comments Off on No frunza el ceño: 13 de diciembre de 2010

Entre corazón y corazón, hay una conexión: 5 y 13 de diciembre

Comentarios Breves de Maulana Sheik Nazim De corazón a corazón, hay una conexión (Este Resumen está compuesto de dos sohbets, que hablan de la necesidad de estar conectados con un verdadero Santo) 5 de diciembre de 2010 A’uzubillah himinash shaitan … Continue reading

Posted in Suhbah @es | Comments Off on Entre corazón y corazón, hay una conexión: 5 y 13 de diciembre

Intrigante entrevista con Maulana: 12 de diciembre de 2010

Una Entrevista con Maulana Sheik Nazim Intrigante entrevista con Maulana 12 de diciembre de 2010 A’uzubillah himinash shaitan nirrajeem Bismillah-hir Rahman-nir Raheem Assalamu’alaikum wrh wbkt (Maulana fue entrevistado hoy por una emisora de TV. He omitido las partes irrelevantes de … Continue reading

Posted in Suhbah @es | Comments Off on Intrigante entrevista con Maulana: 12 de diciembre de 2010

Por qué Sayyidina Yusuf dio un paso al frente: 10 de Noviembre de 2010

Fragmentos Breves de Comentarios de Maulana Sheik Nazim Por qué Sayyidina Yusuf dio un paso al frente 10 de noviembre de 2010 A’uzubillah himinash shaitan nirrajeem Bismillah-hir Rahman-nir Raheem Assalamu’alaikum wrh wbkt ¿Cuál es la causa del creciente caos que … Continue reading

Posted in Suhbah @es | Comments Off on Por qué Sayyidina Yusuf dio un paso al frente: 10 de Noviembre de 2010

Acerca de Llevar Turbante Negro: 9 de diciembre de 2010

Resumen de un Aviso Breve de Maulana Sheik Nazim 9 de diciembre de 2010, Jueves Acerca de llevar un turbante negro A’uzubillah himinash shaitan nirrajeem Bismillah-hir Rahman-nir Raheem Assalamu’alaikum wrh wbkt Maulana dijo que cuando Rasulullah (saw) conquistó Makkah pacíficamente, … Continue reading

Posted in Suhbah @es | Comments Off on Acerca de Llevar Turbante Negro: 9 de diciembre de 2010

Vivir en un Palacio: 4 de diciembre de 2010

Resumen de un Breve Comentario de Maulana Sheik Nazim 4 de diciembre de 2010, Sábado Vivir en un Palacio (Este Sohbetfue ofrecido a un grupo de murids iraníes que estaban visitando a Maulana. Cuando se le preguntó qué era lo … Continue reading

Posted in Suhbah @es | Comments Off on Vivir en un Palacio: 4 de diciembre de 2010

Conoce tu calendario y la ética Musulmana, 3 de Diciembre de 2010

Sohbet después de las oraciones del Viernes, por Maulana Sheik Nazim Conoce nuestro Calendario Musulmán   A’uzubillah himinash shaitan nirrajeem Bismillah-hir Rahman-nir Raheem Assalamu’alaikum wrh wbkt Maulana lamentó que numerosos Musulmanes desconozcan el calendario Islámico, y hayan crecido sabiendo únicamente … Continue reading

Posted in Suhbah @es | Comments Off on Conoce tu calendario y la ética Musulmana, 3 de Diciembre de 2010

Secretos de Damasco y Las Bendiciones que traen los Invitados: 9 de Noviembre de 2010

Los Consejos Breves de Maulana Shaykh Nazim Secretos de Damasco y las Bendiciones  que traen los Invitados 9 de Noviembre de 2010 A’uzubillah himinash shaitan nirrajeem Bismillah-hir Rahman-nir Raheem Assalamu’alaikum wrh wbkt (Hay dos sohbets Cortos hoy) 1) Secretos de … Continue reading

Posted in Suhbah @es | Comments Off on Secretos de Damasco y Las Bendiciones que traen los Invitados: 9 de Noviembre de 2010

MEDICINA NATURAL por Maulana Sheik Nazim

Desde este sitio web http://www.sheiknazim2.com/naturalmedicine.html MEDICINA NATURAL por Maulana Sheik Nazim Ésta es una corta introducción para presentar un pequeño libro sobre medicina y remedios, algo muy necesario para la gente de hoy en día, dado que las enfermedades están aumentando, … Continue reading

Posted in Notas | Comments Off on MEDICINA NATURAL por Maulana Sheik Nazim

A Allah le gusta ver a Sus sirvientes felices: 1 de Noviembre de 2010

Sohbets Cortos de Maulana Sheik Nazim 1 de noviembre de 2010 A Allah le gusta ver a Sus sirvientes felices A’uzubillah himinash shaitan nirrajeem Bismillah-hir Rahman-nir Raheem Assalamu’alaikum wrh wbkt (En este sohbet en que Maulana dio consejo a Sheik … Continue reading

Posted in Suhbah @es | Comments Off on A Allah le gusta ver a Sus sirvientes felices: 1 de Noviembre de 2010

Hadis ini mengandungi pelbagai pengetahuan/pengajaran: 29 Oktober 2010

Kebanyakan manusia hari ini merasa sangat aman dan selesa kerana secara faktanya, kedudukan geografi mereka tidak berada pada kedudukan garisan/zon aktif gempa bumi atau tidak menjadi sasaran taufan dan barang kali mereka fikir mereka tidak akan sama sekali dilanda tsunami kerana kedudukan mereka adalah di luar ancaman tsunami. Bala bencana datangnya dari Allah dan secara amnya, ia tidak berlaku berdasarkan faktor geografi atau sebagai satu kejadian alam semulajadi semata-mata! Dengan tujuan hidup yang tidak menentu, manusia kini sentiasa berada dalam ketakutan sepanjang hidup mereka. Disebalik kacau bilau dan huru hara yang berlaku ini, bagaimanakah setiap dari kamu dapat mencapai keselamatan dan keamanan dalam diri? Continue reading

Posted in Suhbah @mk | Comments Off on Hadis ini mengandungi pelbagai pengetahuan/pengajaran: 29 Oktober 2010

La noche de la declaración especial: “¡Ser de los Míos!” 20 de Octubre de 2010

  Resumen del Último sohbet de Maulana Sheik Nazim 20 de Octubre de 2010 La noche de la declaración especial: “¡Ser de los Míos!” (Este es el último sohbet  ofrecido por Maulana Sheik Nazim, de un ciclo de casi 500 … Continue reading

Posted in Suhbah @es | Comments Off on La noche de la declaración especial: “¡Ser de los Míos!” 20 de Octubre de 2010

Kunci Menuju Kehidupan yang Indah: 18hb Oktober 2010

Jika kamu mengejar seekor semut dan berusaha untuk membunuhnya, ia akan melarikan diri, karena ingin tetap mempertahankan hidupnya dan menikmati rasa manisnya kehidupan. Sesungguhnya semut memiliki pemahaman yang lebih baik tentang dirinya dan tentang Sang Pencipta dibandingkan dengan sebahagian manusia. Ia memahami Siapa yang menciptakan kehidupannya dan ia selalu dalam keadaaan bertasbih, mengagungkan kebesaran Allah, karena ia bersyukur telah diciptakan dari ketiadaan menjadi ada untuk merasakan kenikmatan hidup. Sungguh memalukan bagi Ummat Manusia, yang tidak berada di dalam keadaan selalu mengagungkan kebesaran Allah, meskipun kita telah dianugerahkan kenikmatan lebih dari apa yang dianugerahkan kepada sang semut! Continue reading

Posted in Suhbah @mk | Comments Off on Kunci Menuju Kehidupan yang Indah: 18hb Oktober 2010

“Ya Tuhanku…hambamu menyerah!” 12hb October 2010

Ramai guru guru agama percaya bahawa mereka telah sampai ke kemuncak kefahaman dalam agama dan bahawa ufuk dimana mereka berdiri sekarang, adalah batas pemahaman manusia. Mereka terlalu bangga untuk merendahkan diri mereka dihadapan seorang Pembimbing2 Kerohanian, yang mempunyai hubungan sejati dengan alam ghaib dan yang memegang kunci2 khazanah Syurgawi yang dapat membuka pintu kefahaman dan tabir hikmah. Apakah Ringkasan/rangkuman, tujuan utama keseluruhan Syariah Islam? Ianya agar, hari demi hari, ego kamu bertambah lemah dan lemah, sehingga akhirnya ego mu menyerah. Continue reading

Posted in Suhbah @mk | Comments Off on “Ya Tuhanku…hambamu menyerah!” 12hb October 2010