Tag Archives: tunnel

Vier Goddelijke Bevelen aan de Gehele Mensheid

We zijn een lange tunnel binnengegaan die zal leiden, via het Armageddon, naar de komst van Mahdi (as). Maulana zegt, “Wij passeren door een zeer moeilijke tunnel. Je kunt niet de vrees en afschuwelijkheid van die tunnel voorstellen, waardoor heen mensen moeten passeren om de tijd van de Mahdi (as) te bereiken! Zuiverheid is een belangrijke conditie om beschermd te worden. Vuile mensen zullen nooit beschermd worden omdat zij in de vuilnisbak verdwijnen en weggenomen worden. Probeer zuiver te zijn met zuivere geesten, zuivere harten, zuivere lichamen, zuivere tongen, zuiver werk (bron van levensonderhoud), en zuivere intenties! Zo niet, net als afval, wordt u weggenomen. Wie onrein wordt , kan niet bestaan ten tijde van de Mahdi (as), wanneer er geen onreine mensen zullen zijn; in de tijd van de Mahdi(as) zullen alleen Paradijs mensen aanwezig zijn en niet meer mensen van de Hel, zij zullen weggenomen worden! Moge Allah je naar het paradijs brengen, en mij vergeven” Dus alleen Paradijs gebonden mensen zullen aan het einde van deze tunnel overblijven. Lees de vier bevelen die door inspiratie waren geopennbaard aan onze geliefde Waarschuwer, en maak de noodzakelijke veranderingen om de ontvouwende gebeurtenissen te overleven. Continue reading

Posted in 2011 @nl, April @nl, Sohbah | Tagged , , , , , , | Comments Off on Vier Goddelijke Bevelen aan de Gehele Mensheid

Four Divine Orders for all Mankind

We have entered a long tunnel that will lead, via the Armageddon, to the arrival of Mahdi (as). Maulana says, “We are passing through a very difficult tunnel. You can’t imagine the fear and the terribleness of that tunnel through which people must pass in order to reach the time of Mahdi (as)! Cleanliness is a main condition for being protected. Dirty ones will never be protected as they are put in the dustbin and taken away. Try to be clean ones with clean minds, clean hearts, clean bodies, clean tongues, clean work (source of sustenance), and clean intentions! If not, like garbage, you will be taken away. Who becomes unclean cannot be at the time of Mahdi (a), when there will be no more unclean people; there will only be Paradise people at the time of Mahdi (a) and no more Hell’s people, they are finished! May Allah grant you to be Paradise people, and forgive me.”

So only Paradise-bound ones will emerge from the end of this Tunnel of Subjugation! Read the four Orders that were revealed by inspiration into the heart of our beloved Warner, and make the necessary changes that you must, in order to survive the unfolding events. Continue reading

Posted in Maulana Shaykh Nazim's Suhbahs | Tagged , , , , , , | 1 Comment