Biya’diin in hikatabang mu

Biya’diin in hikatabang mu

Ha Parman sin Tuhan,

Damikkiyan pagtulung tabang kamu ha hinang pardaakan kaniyu sin Tuhan (albirr) iban pagta`ga niyu sin piyanglangan niya (attaqwa) iban ayaw kamo magtulong tabang ha hinang ma`siyat (al`ithm) iban pagjural (al`udwan) ha hudud sin Allahutaala,وَاتَّقُوا اللّٰهَ kabuga kamo ha ajab niya labay daing ha pagtaat niyu kaniya, tantu mapangsan in ajab sin Allahutaala kan siyu siyu sumulang kaniya. “tafsir aljalalain.” (Quran 5:2)

Rasulullah (saw) nagsabda, “Pasaplaga niyu in panghindu’, misan pa in kahantang niya hambuuk da kalima.”

Maulana Shaykh Nazim namayta’, “In manga sila awn hikasabab sin hika paguwa’ in panghindu’ ini, Subay niya hinangun.”

Mataud mga kakahinang labay amun ha hikatabang mu ha kakahinang marayaw ini.

Daran in paglagi namu’ ha mga tau amun makasaalin bahasa sin kahaupuan sin Anggalis ini (Jukup sarta’ kiyawa’, liyamud iban Piyagsahawihan) harap pa dugaing Bahasa. Maglagi kami ha mga sila mahantap pantuk ha bahasa Indonesia/Melayu, Tamil, Urdu iban Sina’. Makajari ra isab kaw mag mahi bahasa mari kamu’, ha amu in mahinang mu in pagsalin!

Mag guna ra isab kami ha mga tau makahati pantuk ha teknikal iban mag jaga sin halaman natu’, mag butang iban makapalingkat sin pangadjian, paluagun in pagkila katu’ ha internet, iban magpamahalayak sin himumungan ha blogs/forums (media PR guys). Makajari kamu dumihil designs, pikilan, pagmahi atawa waktu ha halaman ini.

Mag guna ra isab kami amu in ha mga awn hikatabang ha halga’ sin pag hosting, in kami sung minda pa dedicated server iban 12GB RAM, iban mag kawa’ duwa tau maghinang tumabang ha pag salin bahasa iban na sin magjajaga sin website iban kaibanan pa, in halga niya ha ibuhan dollars bulan bulan, sumagawa in ini hinang sin kasilasa, hangkan makuyag kami hitukbal in awn kamu. Sawpama mabaya’ kamu tumabang “defray” niyu in halga’, Tuhan in maingat tumungbas kaniyu, maghihinang pa kami pataurun ha karna’ lasa pa Tuhan, ha Nabi (saw) iban sin kalasahan namu’ Shaykh Nazim. Tabang kamu ha awn mahinang niyu, tayma’ namu’ tuud bang kamu makatabang. contact kamu ha abdsattar@SufiHub.com atawa ha +659800 5545 (Bro Shareef), ha private pag suy suy. Kiyalasahan kamu sin Tuhan ha niyat sarayawrayaw, Magsukul kami landu’ kaymu ha pag dihil kasilasa pamikil. Tumtuma, wayruun amount in sa nahut nahut.

Makajari ra isab kamu tumabang ha pag pasaplag sin kabtangan pa katiluagan ha makajari ha halan sin halaman ini.

Makasud kamu pa Anughara’ sin Tuhan iban way hundung kasannangan, daying ha Laud sin Kasilasa Niya.

Tanggung Jawab sin Site,

Brother Abd Sattar Khan