Hisiyu hi Maulana Shaykh Nazim (qs)?

Maulana Shaykh Nazim Al-Haqqani

Maulana Sayyidi Shaykh Muhammad Nazim Al-Haqqani (qs), hika ka’patan GrandShaykh sin Nakshbandi Hakkani Tarika, hambuuk buuk tarika timubu’ daying kan Sayyidina Abubakar siddik (ra), Pinakamasuuk kakasi bagay sin Nabi (saw) –in kaybanan katan tarika timubu’ daying kan Sayyidina Ali (Karamullahu wajhi).

Daying siya ha Panubu’ sin Rasulullah (saw), In siya ini daying ha tubu’ sin Hasan iban Husin, iban tubu’ da isab siya hi Sheikh Abdulkadil Jailani (qs) iban Maulana Jalaluddin Rumi (qs). Limabi na siya kasiyaman (90) tahun in pangummulan, iban in kabuhi niya iyusal niya ha pagpasampay sin Kasabunnalan sin Islam, Piyagsapantun niya amuna in Paglayag layag sin Kailasa.

Maulana Sheikh Nazim maghindu’ adlaw adlaw, sakahaba’ lisag duwa sin mahapun, andu’ kadtu kamu pa www.saltanat.org humagdil sin mga panghindu-e niya. Wayruun bayaran maghagdir sin panghindu-e niya, Tibuuk tuud way pagbayad.