Biyadiin in hikatabang kaymu sin website ini

Yari na kita niyu ha Jaman kahiluhalaan.

Way na hali sin katilingkal dunya ha kalingugan, Bunu’. Pagbustak. Pagpasu’ sin Dunya. Paglummni sin katilibut, Pagtampal sin kakahinang mangi’, Pagdagang manusiya, Bukun sibu’ in pag addat ha kaybanan agama, pangahagari mas labi siya mahalga daying ha mbuuk bangsa yaun. Pag Ipun ha pagkahi manusiya.

Pamindahi sin amanat daying ha marayaw pa mangi. Pagpakita’ sin mangi amun mahinang marayaw. Way paghali mag unahan ha pagtaas tiya-asi. Wayruun hali ha pagpatauran sin Alta’, Kawasa iban pamissuku.

Pag ubus pag usal sin mga ubat makahilu. Pagdagang si baran. Pag-pinda pindahi sin panaiban usug iban babae, sa taas taas kabuhianan hipu’ sin paglawag kasannagan, misan unu hinangun adapun mangi’ basta makawa in kabayaan.

Lanjal kaw pa hinapusan sin Huling Jaman.

In mga Kitab, ha waktu kalingugan ini, bayta’ na sin masuuk na in salaggu laggu kahiluhalaan, ha hinapusan sin dunya ini kiya ingatan natu dumatung, asal kiyalukis na.

Ha mga limabay, higung higung in limantup, In mga ka ajib ajiban ha Huling jaman gimuwa’ na inut inut. Bihayaun, Matandug matampal masawa, yari na kita niyu ha lawm ha gi’tungan sin kabubugaan masa.

Ha lawm sin katan kabuhinan sin huling jaman, In Nyawa sin manusiya di’ na makabatuk pa kasajahitraan liyalawag niya. In katan tampat paghihiluhan piyagkalamuran niya, In katan Pangalta’ iban kasannangan paglami lami liyu’gum niya in ginhawa niya, di’ makarihil kaniya kasannangan amun kabayaan niya tuud.

In Nyawa mu daying ha Aayan piyapanjari, Di’ maka batuk kajukupan sin kasannangan ha kalahilan. Duun sdja siya makabatuk ha awal kajari niya bang dayin diin siya ha ka ghaiban, Amu in makam Kiya pangsutan niya.

“Duun da ha pagtumtum pa Tuhan, Pangatayan makabatuk pa kasannangan.” (Quran 13:28)


In website ini maglawag mahinang tandawan harap pa alam panghindu’ sin Ka awliyaan, umukab portal amu in makarilhil kahantapan kasannagan sin pangatayan.

Misan pa in kahantang niya in ikaw bukun lamud ha Tariqah makakinam sin kasannagan. Misan pa in kahantang niya in ikaw bukun Muslim.

In kagunahan sadja in ikaw maglagi.

Subay mu hatihun in maksud sin awal kajari mu. Subay mu lawagun in kasanngan sin ha lawm sin ginhawa mu mangdahi kaymu madtu.

Lawaga kalu muramurahan kalawagan mu.

In Tuhan Mahabassal di’ tuud manaykuri kaymu.

“Ya kaw Muhammad, bang in ipun ku mangsubu kaymu pasal Ku, baytae sila, masuuk aku kanila, landu’ in suuk ku daying ha ugat ha liug nila.” (Quran 50:16)